RF: La copa dal café

L debujën de auternatives

Domenia, 05.09.2021 da les 12:45-13:00

La desgrazies natureles di ultimi mënsc nes dij che messon avëi n auter stil de vita. Nia for deplù y plu grant, ma vester omli y azeté nce n'autra realtà: la pruvidënza de Chël Bel Die.
Program de Hugo Senoner